Tìm kiếm tin tức
CÔNG BỐ TTHC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI VỀ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/ HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ
Ngày cập nhật 02/12/2019
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND công bố TTHC sửa đổi về thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
    Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:
   Thay thế Biểu mẫu 09A-HSB tại trang 19, Mục I “Liên thông 03 thủ tục hành chính”, Phụ lục 2 “Nội dung cụ thể thủ tục hành chính liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh, bằng Biểu mẫu 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
 
Quyết định số 2290/QĐ-UBND ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2019
 
   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nội dung chi tiết Quyết định số 2290/QĐ-UBND ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trong tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.287
Truy cập hiện tại 4