Tìm kiếm tin tức
CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ-XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ-HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 02/12/2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí  áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ngày 24 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký ban hành Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Quyết định số 2048/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho:
    1. Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện, Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:
    - Niêm yết, công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; 
    - Triển khai thực hiện giải quyết liên thông các thủ tục hành chính này theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
    2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:
    Công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
    Quyết định số 2056/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho:
    1. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để cùng thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh.
    2. UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã để cùng thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh.
 
    Nội dung chi tiết của Quyết định số 2048/QĐ-UBND và Quyết định số 2056/QĐ-UBND có trong tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.293
Truy cập hiện tại 4