Tìm kiếm tin tức
Công bố 17 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 16/11/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 phê chuẩn Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: 

Danh mục TTHC mới ban hành (03 TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung (06 TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (Báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP); Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường.

 

Danh mục TTHC bị bãi bỏ (08 TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường làThẩm định, phê duyệt Phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án bổ sung và Báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt); Thẩm định, phê duyệt Phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt); Thẩm định, phê duyệt Phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án bổ sung và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt); Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn); Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng); Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.752
Truy cập hiện tại 8