Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 Công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 19 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp....
Ngày 17/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2933/QĐ-UBND Công bố 16 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Theo đó, 16 TTHC mới ban hành...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc Công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 13 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp....
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục (04) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 phê chuẩn Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
Ngày 05/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 công bố 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2791/QĐ_UBND ngày 02/11/2020 Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.  Theo đó, 01 TTHC được sửa...

Ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 (Một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 03 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (1.008895); Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (1.008896); Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (1.008897)

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên (1.005439).

[  Bản in]

Công bố 02 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

     

  

Cập nhật:30/10/2020 2:06:19 CH

Chiều ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND phê chuẩn Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC) trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là: Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (1.008722); Thủ tục Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (1.008723).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND Công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 (Một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 03 TTHC mới ban hành lĩnh vực trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008901); Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008902); Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (1.008903)
 

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (1.000954).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.713
Truy cập hiện tại 4