Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 05 tháng 11 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế dân chủ của Uỷ ban nhân dân xãQuảng Thành.
Ngày 05 tháng 11 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về Công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2021
Ngày 20 tháng 10 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 10/2020.
Ngày 02 tháng 10 năm 2020 UBND xã đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành.
Ngày 22 tháng 9 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 120/BC-UBND tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 9/2020
Ngày 10 tháng 9 năm 2020 UBND xã Quảng Thành ban hành Báo cáo số 109/BC-UBND về tình hình thực hiện Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng...
Ngày 01 tháng 9 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
Ngày 09 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành đã ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Ngày 01 tháng 9 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 96/BC-UBND về kết quả tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020
Ngày 03 tháng 9 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 98/BC-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.707
Truy cập hiện tại 3