Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 22/01/2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 03/UBND về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 1/2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu...
Ngày 12 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021.
Ngày 04 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử xã Quảng Thành.
Những năm qua bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kỷ luật, kỷ...
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh gắn liền với công tác cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, sáng 25/12/2020,...
Ngày 23 tháng 12 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Báo cáo số 187/BC-UBND về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả fiair quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2020
Ngày 04 tháng 12 năm 2020 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của xã Quảng Thành
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.424
Truy cập hiện tại 17