Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo
Căn cứ Hướng dẫn số: 189/HD-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ ađạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Quảng Điền về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận...
Căn cứ hướng dẫn số 189/HD-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn,...
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo...
Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành về công tác PCGD-XMC năm 2020. Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Quảng Thành báo cáo kết quả thực hiện công tác...
Căn cứ Báo cáo số 181/BC-PVHTT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền. UBND xã Quảng Thành báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành...
Thực hiện Công văn số 180/PVHTT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo rà soát thực hiện quy hoạch thể dục, thể thao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao...
Báo cáo Tổng kết đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định sô 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nhằm đánh giá một số kết quả đạt được về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, đề ra kế hoạch giai đoạn 2021-2025. UBND xã Báo cáo cụ thể như sau:...
Để đánh giá một số tình hình trong tháng 9, triển khai chương trình công tác trong tháng 10 năm 2020. UBND xã báo cáo một số kết quả đạt được, cụ thể như sau: Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:
Ngày 22/9/2020 UBND xã Quảng Thành ban hành báo cáo kiển tra công tác tư pháp năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.711
Truy cập hiện tại 4