Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo
Thực hiện Công văn số 44/TP, ngày 23/11/2020 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính...
Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...
Ngày 08/12/2020, UBND xã Quảng Thành ban hành Báo cáo số 178 /BC-UBND về " tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021". Nội dung chi tiết có trong tập tin đính...
Thực hiện Công văn số 248 /PVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân...
Thực hiện Công văn số 1644/UBND ngày 05  tháng  11  năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020. Ủy ban nhân dân xã...
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của UBND xã Quảng Thành về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020 . UBND xã Quảng Thành báo...
Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND xã Quảng...
Căn cứ Hướng dẫn số: 189/HD-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ ađạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Quảng Điền về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận...
Căn cứ hướng dẫn số 189/HD-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn,...
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.827
Truy cập hiện tại 3