Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Quảng Thành năm 2021
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa...
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 21/Kh-UBND về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2021.
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về  triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021.
Ngày 08 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện năm 2021.
Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2021 nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đảm bảo đủ về...
Để đánh giá kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác hòa giải cơ sở năm 2020 như sau: Nội dung chi tiết có trong tập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.451
Truy cập hiện tại 16