Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG 2021-2030
Ngày cập nhật 07/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Quảng Điền. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2021-2030, cụ thể như sau:

Chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.295
Truy cập hiện tại 12